Statut

Statut
Gminnego Ośrodka Kultury i sportu w Filipowie

Rozdział I – teren działania
§ .1 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie jest gminną jednostką ogranizacyjną Gminy Filipów, utworzoną w celu realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym z zakresu kultury i sportu.
2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie swoją działalnością obejmuje teren gminy Filipów.
3. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie jest miejscowość Filipów.
4. Nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Filipowie sprawuje Wójt Gminy.
5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów.
6. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może posługiwać się skrótem GOKiS.
§ .2 1. Ośrodek Kultury jest wpisany do rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1 z dnia 5 stycznia 1985 r. prowadzonego przez Organizatora.
2. Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną.

Rozdział II – zakres działania
§ .3 Nadrzędnym celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie oraz współtworzenie jej wartości.
§ .4 Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest:
1) organizowanie życia kulturalnego i sportowego gminy poprzez prowadzenie wielokierunkowej działalności;
2) przygotowanie społeczeństwa do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
4) gromadzenie, dokumentwanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
5) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zainteresowania wiedzą i sztuką;
6) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
7) rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
8) organizowanie wystaw, koncertów i zapraszanie artystów oraz zespołów rozrywkowych;
9) dążenie do rozbudowy i unowecześnienia bazy materialno – technicznej służącej do prowadzenia działalności społeczno kulturalnej na terenie gminy.
10) realizowanie działalności społeczno – kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołą, przedszkolami, GBP i organizacjami młodzieżowymi.
11) organizowanie działalności społeczno – kulturalno – sportowej mieszkańcom gminy we współdziałaniu z zakładami pracy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami.
12) współpraca z innymi ośrodkami kultury.
§ .5 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może również realizować zadania dodatkowe a w szczególności:
1) organizowanie imprez kabaretowych, rozrywkowych, popularno – naukowych;
2) prowadzenie nauki języków obcych;
3) prowadzenie nauki tańca;
4) prowadzenie zespółów ludowych;
5) prowadzenie stałych formy działalności;
6) prowadzenie imprez zleconych;
7) grupowe uczestnictwo w różnych formach pracy kulturalno – oświatowej i rekreacyjno – sportowej;
8) prowadzenie działalności promocyjnej;
9) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Klubu Sportowego Rospuda;
10) prowadzenie usług ksero, faxu, komuterowych wydruków;
11) prowadzenie sprzedaży biletów wstępu na imprezach własnych;
12) świadczenie innych usług związanych z działalnością Ośrodka.
13) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
14) prowadzenie działalności edukacyjnej, rozwojowej i szkoleniowej.
15) prowadzenie innego rodzaju działalności.

Rozdział III – organizacja i zarządzanie ośrodkiem
§ .6 1. Na czele Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu powołuje i odwołuje oraz ustala wynagrodzenie Wójt Gminy.
3. Do zadań działania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu należy w szczególności:
1) reprezentowanie na zewnątrz;
2) zarządzanie majątkiem;
3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
4) kierowanie bieżącą działalnością;
5) wydawanie zarządzeń i instrukcji;
6) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;
7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności.
8) pozyskiwanie środków finansowych z źródeł krajowych i Unii Europejskiej

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za nawiązanie stosunku pracy z pracownikami kultury.
5. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu działają w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez Dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki ich działań.
§ .7 Szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.
§ .8 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi działalność podczas całego roku.
2. Godziny i dni pracy ustala Dyrektor na podstawie zarządzenia z możliwością zmian.
3. Godziny zajęć dydaktyczno – wychowawczych stosowane są do potrzeb środowiska i mogą też być korygowane.
4. Zajęcia prowadzone są w dni robocze i soboty, z wyjątkiem organizowanych imprez okazjonalnych i masowych w niedziele i święta.
§ .9 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zatrudnia:
1) pracowników działalności podstawowej,
2) głównego księgowego,
3) pracowników obsługi,
4) specjalistów z różnych dziedzin zwiazanych z działalnością.
§ .10 Status prawny pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu reguluje odrębna ustawa.

Rozdział IV – środki finansowe.
§ .11 Ośrodek jest finansowany z budżetu gminy oraz dochodów uzyskanych z działalności statutowej.
§ .12 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o rachunkowości.
2. Źródłami środków finansowych są:
1) dotacje podmiotowe Urzędu Gminy;
2) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych;
3) darowizny i zapisy;
4) inne dozwolone prawem.
3. Źródłami środków finansowych mogą być również:
1) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury i sportu.
2) współfinansowania z budżetu państwa i Unii Europejskiej.
§ .13 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązujacymi przepisami dotyczącymi jednostek samorządu.
§ .14 Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie jest roczny plan finansowy instytucji zatwierdzony przez Dyrektora.
§ .15 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cale statutowe GOKiS.
§ .16 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Rozdział V – zasady dokonywania zmian statutowych
§ .17 Zamiany i uzupełnienia statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania.
§ .18 W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.