Regulamin organizacyjny

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie

 1. Postanowienia Ogólne
 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie zwany dalej GOKiS jest samorządową instytucją kultury
 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest Filipów
 3. Terenem działania GOKiS jest teren gminy Filipów
 4. Zadania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu uregulowane są postanowieniami Statusu.
 1. Struktura Organizacyjna GOKiS
 1. Na czele GOKiS stoi Dyrektor, który kieruje całokształtem działalności zgodnie z

przepisami prawa , podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

 1. Odpowiedzialność w razie nieobecności Dyrektora zastępuje upoważniony przez niego

pracownik

 1. Dyrektor reprezentuje GOKiS na zewnątrz i jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań

przez podległych pracowników.

 1. Dyrektor reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i jest

zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników GOKiS.

 1. Dyrektor GOKiS powołuje i odwołuje Wójt gminy w drodze konkursu.
 1. Organizacja wewnętrzna GOKiS
 1. GOKiS jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz ustawy o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Stwarza warunki sprzyjające

kształtowaniu się odpowiednich stosunków w pracy i zasad współżycia społecznego.

 1. W celu wykonywania zasad statutowych Dyrektor przydziela obowiązki do realizacji

w zakresie ustalonym Regulaminem.

 1. Prowadzenie własnej rachunkowości przez Głównego księgowego zatrudnianego przez Dyrektora ośrodka zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.
 2. W GOKiS istnieją następujące stanowiska pracy:
  1. Dyrektor
  2. Instruktor kulturalno-oświatowy
  3. Główny księgowy
  4. Sprzątaczka
  5. Instruktorzy poszczególnych działalności ośrodka zatrudniani na umowę zlecenie
  6. Ośrodek realizuje swoje zadania również w oparciu o osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz umów zawieranych z zespołami i wykonawcami poszczególnych zadań.
  7. Dyrektor Ośrodka może powołać stale lub doraźne komisje do opracowania i wykonania określonych zadań, np. komisja przetargowa, inwentaryzacyjna, konkursowa, itp.
 1. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za powierzony im zakres obowiązków

bezpośrednio przed Dyrektorem. Podczas nieobecności wzajemnie się zastępują

realizując całość podzielonych zadań.

 1. Zakres czynności dla poszczególnych pracowników GOKiS ustala Dyrektor.
 1. Do podstawowych funkcji Dyrektora należy :
  1. przygotowanie planu działania GOKiS,
  2. Realizowanie polityki kadrowej,
  3. merytoryczny nadzór nad działalnością GOKiS,
  4. zarządzanie mieniem GOKiS,
  5. prowadzenie niezbędnych inwestycji i remontów,
  6. reprezentowanie instytucji na zewnątrz,
  7. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących GOKiS,
  8. decydowanie o celowości wydatków i zarządzanie wypłat w ramach zatwierdzonego budżetu
  9. dyrektor ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową w GOKiS,
  10. dyrektor spełnia wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe w tym dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym w sytuacji gdy badania profilaktyczne spowodują konieczność stosowania ich podczas pracy przy monitorach.
 1. W celu zapewnienia prawidłowej pracy GOKiS Dyrektor uprawniony jest do wydawania

następujących aktów prawnych :

-zarządzenia- regulujące sprawy związane z organizacją i trybem pracy GOKiS,

-pisma ogólne o charakterze informacyjnym, kierowane do ogółu pracowników.

 1. Do zadań ze strony Urzędu Gminy należy :
  1. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

zgodnie z planem finansowym uwzględniając maksymalny poziom zaciągniętych

zobowiązań do wysokości wynikającej z różnicy planowanych wydatków,

pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia oraz obligatoryjne naliczanie

pochodnych od wynagrodzeń,

  1. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w zakresie

określonym w art. 35 ust. 1,3,4 i 5 ustawy o finansach publicznych,

 1. Do zadań instruktorów należy:
 1. rzetelna realizacja zadań wynikających z planu pracy GOKiS,
 2. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
 3. stwarzanie warunków do amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów

zainteresowań, sekcji i zespołów,

 1. organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych,

rozrywkowych i turystycznych,

 1. organizowanie imprez sportowych, turniejów, zawodów,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
 3. prowadzenie kursów języków obcych oraz nauki gry na instrumentach wg. potrzeb,
 4. koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez

artystycznych i sportowych,

 1. współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie

zaspokajania potrzeb kulturalnych i sportowych mieszkańców,

 1. organizowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej,
 2. prowadzenie współpracy kulturalnej za granicą,
 3. współpraca z mediami w zakresie przygotowania informacji o imprezach

organizowanych przez GOKiS,

 1. dokumentowanie działalności GOKiS – prowadzenie kronik
 1. Postanowienia końcowe

1.Regulamin organizacyjny łącznie ze Statutem GOKiS stanowią całość przepisów

i postanowień regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres

działania o ile później wprowadzone przepisy nie będą stanowić inaczej.

2.Regulamin jest podstawą do wyznaczania zakresu obowiązków dla

pracowników GOKiS.

3.Wszyscy zatrudnieni, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzone

mienie GOKiS są odpowiedzialni materialnie.

4.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.