Ogłoszenie o zamówieniu „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie. Zakup i dostawa namiotów/pawilonów handlowych”

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu pn. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie. Zakup i dostawa namiotów/pawilonów handlowych”. 

Zadanie pn. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, objętego osią priorytetową VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Zamówienie publiczne prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę czterech namiotów/pawilonów handlowych o wymiarach 3×3 m oraz jednego namiotu/pawilonu handlowego o wymiarach 10×5 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, sposób i zasady składania ofert, kryteria oceny złożonych ofert oraz inne przydatne informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie-ofertowe-Doposażenie-Gminnego-Ośrodka-Kultu

Załączniki do zapytania ofertowego:

Zał-nr-1-FORMULARZ-OFERTY-CENOWEJ

Zał-nr-2-OŚWIADCZENIE-O-SPEŁNIANIU-WARUNKÓW-UDZIAŁU-W-POSTĘPOWANIU

Zał nr 3 – Wzór umowy – GOKiS

Zał-nr-4-wzór-PROTOKÓŁ-ODBIORU-PRZEDMIOTU-ZAMÓWIENIA-1

Zał-nr-5-klauzula-informacyjna-RODO

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 10.09.2020 r, o godz. 14:00 

Link do bazy konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/3100 

 

Osoba do kontaktu:

Kamil Gużewski, tel: 87 737 19 50, e-mail: gok@filipow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.